Home » Lập trình C#

Lập trình C#

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

Chuỗi: Trong lập trình , chuỗi là một dãy các kí tự.  Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “localhost”, “Le Thanh Khang”… Khai báo chuỗi: Trong C++, chuỗi được định nghĩa sẵn với từ khoá là string . [crayon-5c14a14d4153d423591346/]  Xử lý chuỗi: C++ xây dựng sẵn các ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates