Home » Nhánh cận

Nhánh cận

Bài toán người du lịch

BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và m tuyến đường giao thông hai chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi bảng C cấp nxn, ở đây C[i, j] = C[j, i] = Chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phối đến thành phốj. Giảthiết rằng ... Read More »

Thuật toán nhánh cận

Mô hình thuật toán nhánh cận Dựa trên mô hình thuật toán quay lui, ta xây dựng mô hình sau: Kỹ thuật nhánh cận thêm vào cho thuật toán quay lui khả  năng đánh giá theo từng bước, nếu tại bước thứ i, giá trị thử gán cho x[i]  không có hi vọng tìm thấy cấu hình tốt hơn BESTCONFIG ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates