Home » CSS » [CSS Tutorial] Bài 2: Cú pháp CSS và comment trong CSS

[CSS Tutorial] Bài 2: Cú pháp CSS và comment trong CSS

This entry is part 2 of 9 in the series CSS

Cú pháp CSS:

Cú pháp CSS (CSS Syntax) như sau:

SELECTOR { property_1 value_1; property_2: value_2 ; …..;}

  • SELECTOR: Các đối tượng mà chúng ta sẽ áp dụng các thuộc tính trình bày. Nó là các tag HTML (như body, h2,…), class (.username , .myclass,…) hay id (#title, #myid,…).
  • Property: Chính là các thuộc tính quy định cách trình bày. Ví dụ: background-color, font-family, color, padding, margin,…
  • Value: Giá trị của thuộc tính. Ví dụ: red, blue, arial, center, ….

Lưu ý: giữa property và value ngăn cách với nhau bởi dấu hai chấm “:” . Giữa các cặp property:value ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy “;” .

Ví dụ: định dạng thẻ h1 có màu chữ là blue , kích thước  chữ là 12px:

cau-truc-css-anh-01

 

Ví dụ về cấu trúc CSS:

Ví dụ: Tạo một trang web có dòng chữ có màu xanh, chữ canh giữa và font chữ là arial với CSS.

Kết quả thu được:

cau-truc-css-anh-02

CSS Comment:

Comment được dùng để giải thích code, điều này giúp bạn hiểu rõ code của mình sau một thời gian dài không xem đến nó. Comment sẽ không được trình duyệt web hiện lên trên trang web của bạn.

CSS comment sẽ được bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */ . Một CSS comment có thể có nhiều dòng.

Ví dụ: Sử dụng CSS comment trong trang HTML :

 

Series Navigation<< [CSS Tutorial] Bài 1: Giới thiệu về CSS[CSS Tutorial] Bài 3: Vị trí đặt CSS và độ ưu tiên trong CSS >>
Share
  • mình đang tập thiết kế web, trong giao diện mình muốn ẩn một số đối tượng thao tác trên css mà làm hoài nó vẫn ko dc.

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates