Home » Java Web Development » [Spring Framework] Bài 3: Tạo Java Web Project 3 lớp với Spring

[Spring Framework] Bài 3: Tạo Java Web Project 3 lớp với Spring

Spring Framework

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một web project 3 lớp đúng nghĩa với Spring.

Bước 1: Tạo thư mục với vai trò controller và model.

Lần lượt tạo 2 folder có tên là controllermodel. Đây là là tên 2 gói mình sẽ dùng để chứa các file liên quan đến controller và model, nếu thích bạn có thể đổi tên lại.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-01

Sau khi tạo xong, ta sẽ thấy 2 parket như trong ảnh:

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-02

Bước 2: Cấu hình dispatcher.

Vào file dispatcher-servlet.xml. Để có thể khai báo được thư mục controller vừa tạo cho Spring hiểu đây là thư mục đóng vai trò là controller thì ta khải thay đổi một ít cấu hình. Các bạn thấy, trong file dispatcher-servlet.xml thì thẻ đầu tiên là <beans………/>, ta thay thẻ này bằng thẻ <beans> mới mà mình cung cấp phía dưới đây. Khai báo mà mình cung cấp sẽ thêm vào 2 khai báo mới là: context và mvc.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-03

Tiếp tục, thêm vào khai báo mình cung cấp bên dưới  vào gần cuối file dispatcher-servlet.xml (ngay trước thẻ </beans> như trong ảnh dưới) :

Lưu ý: Mình khai báo base-package=”controller” là do controller là tên gói mà mình đã khai báo để làm controller.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-04

Bước 3: Tạo file Model.

Tạo một file Java trong thư mục model: click chuột phải vào gói model  New Java Class.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-05

Tạo một file có tên là Student.java với 2 thuộc tính là name và id như sau:

Bước 4: Tạo file controller

Tạo một file Java trong thư mục controller bằng cách: click chuột phải vào gói controller → New →Java Class. Ở đây mình đặt tên file là MainController.java đóng vai trò là controller.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-06

Cấu hình file MainController.java như sau:

Giải thích:

Từ khóa @Controller giúp ta import gói controller mà Spring cung cấp.

Câu lệnh     @RequestMapping(value = “/dangki”, method = RequestMethod.GET) với thuộc tính value=”dangki” để xác định địa chỉ URL. Ví dụ, mình đã tạo project tên là SpringFramework khì đi đó, để gọi phương thức thức public ModelAndView student() (phương thức ngay dưới khai báo @ResquestMapping ) thì ta gõ địa chỉ: http://localhost:8080/dangki.html

Phương thức public ModelAndView student() : phương thức này giúp controller lấy lớp view hiện thị lên trình duyệt web.

 Câu lệnh return new ModelAndView(“dangki”, “command”, new Student()); sẽ giúp ta lấy file dangki.jsp rồi hiển thị (file dangki.jsp đóng vai trò là lớp view mà ta sẽ tạo ở bước tiếp theo). Do đó, ta thuộc tính thứ nhất phải là “dangki” để tương ứng với tên file là dangki.jsp. Thuộc tính thứ 2 là “command” là từ khóa bắt buộc đối với Spring. Thuộc tính thứ 3 là  new Student() giúp ta lấy các giá trị từ form của file dangki.jsp gán vào một đối tượng Student.

Phương thức: public String addStudent (…….) : giúp ta lưu trữ đối tượng student nhận được.  Trong đó,  câu lệnh return “ketqua” ; sẽ gọi đến lớp view có tên là gì ketqua.jsp ( File ketqua.jsp này sẽ được tạo ở bước tiếp theo).

Bước 5: Tạo lớp View

Theo như lớp controller mà ta đã tạo, ta cần 2 file đóng vai trò là lớp view: dangki.jsp và ketquan.jsp.

Để tạo 2 file này, ta click chuột phải vào thư mục jsp → New →JSP.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-07

Tạo file dangki.jsp với nội dung:

Giải thích:

Ở đây, ta thấy dùng <form:form> thay cho <form> của HTML thông thường. Đây là thẻ mà Spring hỗ trợ. Do đó, ta cần dùng @taglib như ở đầu chương trình.

Tạo file ketqua.jsp như sau:

Giải thích:

File ketqua.jsp sẽ dùng để hiện thị khi người dùng đăng kí thành công.  Câu lệnh ${sinhvien.name} là câu lệnh mà Spring hỗ trợ để lấy thuộc tính name của đối tượng sinhvien mà đã tạo trong file controller.java.

Bước 6: Chọn file mặc định cho project:

Ở đây, ta muốn khi người dùng truy cập vào địa chỉ trang web của ta thì sẽ hiện thị ngay trang mặc định là dangki.html thì ta làm như sau:

(1) Vào file redicrect.jsp.

(2) Sửa lại đường dẫn mong muốn là : dangki.html.

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-08

Bước 7: Chạy chương trình

Để chạy chương trình: vào Run → Run Project hoặc ấn phím computer_key_F6. Khi đó, trình duyệt web hiện lên như ảnh, điền thông tin vào xem kết quả nhé 🙂

Spring-Framework-For-Java-Web-Applicaton-Figure-09

Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates