Home » Java Web Development » [Spring Tutorial] Bài 2: Tạo Project đầu tiên với Spring Framework

[Spring Tutorial] Bài 2: Tạo Project đầu tiên với Spring Framework

Spring Framework

Tạo Java web project với Spring trong Netbean:

Từ thanh menu, chọn File→ New Project:

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-01

Chọn Java WebWeb Application . Sau đó, click Next.

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-02

 

Cửa sổ mới hiện lên, điền tên Project trong phần Project Name và vị trí lưu trữ trong phần Project Location. Sau đó, click Next.

 

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-03

Tiếp theo ta chọn Server cho ứng dụng web. Ở đây mình nên dùng GlassFish Server vì đây là ứng được cài sẵn khi cài đặt Netbean. Ngoài ra, nếu  thích bạn có thể Tomcat Server.

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-04

Phần quan trọng nhất là đây:

(1) Click chọn Spring Web MVC. 

(2) Chọn phiên bản Spring mong muốn ở Spring Library, nên chọn phiên bản cảo nhất.

(3) click vào Configuration để tiếp tục cấu hình.

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-05

 

Sau khi qua phần Configuration, ta thực hiện :

(4) Chọn tên cho file dispathcher trong phần Dispathcher Name. Bạn có thể chọn tên tùy thích, nhưng mình nghĩ nên để mặc định là dispatcher.

(5) Chọn phần mở rộng cho các file trong phần Dispathcher Mapping. Thường thi ta nên chọn html. Giả sử các bạn chọn là html thì khi muốn truy cập một file có tên là student.jsp thì đường dẫn trình duyệt ta phải gõ là student.html. Khi đó, ta thấy phần mở rộng đã được Spring che dấu đi.

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-06

 

(6) Sau khi click Finish, bạn sẽ tạo được một Java web project với Spring..

Cấu trúc của một Java web project với Spring:

Sau khi đã tạo ra một Java web project với Spring:

(1) Chọn tab Projects.

(2) Xem cấu trúc của một Java web project với Spring bao gồm các file : web.xml , dispatcher-servlet.xml , applicationContext.xml, ….

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-07

 Mặc định khi tạo một project, netbean tạo sẵn cho chúng ta một file có tên là index.jsp nhằm trong thư mục jsp. Ta có thể chạy thử bằng cách: từ thanh menu chọn Run Run Project hoặc đơn giản là nhấn phím phím F6
.

Tạo-Spring-Project-trong-netbean-Ảnh-08

Khi đó, trình duyệt web hiện trang index.html như ảnh phía dưới thì có nghĩa là bạn đã thành công khi tạo một Java web project với Spring.

Tạo thành công Java web project với Spring

Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates