Home » Tag Archives: C++

Tag Archives: C++

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

Chuỗi: Trong lập trình , chuỗi là một dãy các kí tự.  Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “localhost”, “Le Thanh Khang”… Khai báo chuỗi: Trong C++, chuỗi được định nghĩa sẵn với từ khoá là string . [crayon-5c14a1ba0d0c5045051549/]  Xử lý chuỗi: C++ xây dựng sẵn các ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Mảng

Mảng: Một mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được lưu trữ tại các vùng nhớ liên tiếp nhau. Mỗi phần tử sẽ được xác định bằng một  số thứ tự của nó trong mảng. Số thự từ được đánh số từ 0. Ví dụ: Mảng a có 3 phần tử  kiểu int và ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Cấu trúc vòng lặp

 Cấu trúc vòng lặp: Cấu trúc vòng lặp cho phép lặp lại nhiều lần 1 công việc  nào đó cho đến khi thỏa mãn 1 điều kiện cụ thể. Cấu trúc vòng lặp trong C++ bao gồm 3 dạng cơ bản sau: for while do … while Vòng lặp for: Cấu trúc: for (initialization; condition; increase) { statement; } Trong ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Cấu trúc điều kiện

Cấu trúc điều kiện: Cấu trúc điều khiển giúp chương trình thực hiện từng khối lệnh ứng với điều kiện khác nhau. Để dễ hiểu, ta lấy ví dụ về cấu trúc điều khiển trong cuộc sống: Nếu trời mưa thì mang theo áo mưu Ngược lại thì để áo mưa ở nhà. Qua ví dụ trên, ta thấy, một ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Nhập xuất

Thư viện iostream: Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Để thực hiện các thao tác nhập/xuất, ta phải khai báothư viện iostream bằng lệnh: #include <iostream> Ngoài ra, ta cần khai báo sử dụng namespace std để xuất/nhập trong C++ bằng lệnh: using namespace std; ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Biến

Biến: Biến là một khối vùng nhớ trên máy tính, chứa giá trị cần thiết của chương trình. Đơn giản hơn, ta có thể tưởng tượng “biến” là một cái gì đó đại diện cho những giá trị mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình. Quy tắc đặt tên biến: Tên biến: dùng để phân biệt các biến với ... Read More »

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Giới thiệu C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa dụng ,ta có thể dùng C++ để lập trình cho các hệ thống lớn,  hệ điều hành, ứng dụng và game. C++ là ngôn ngữ biên dịch:  tùy thuộc vào các hệ thống khác nhau mà ta có thể có các trình biên dịch tương ứng. Phiên bản tiêu chuẩn mới nhất ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Priority Queue

Giới thiệu priority_queue: Priority queue là một loại container adaptor, được thiết kế đặc biệt để phần tử ở đỉnh luôn luôn là phần tử có độ ưu tiên lớn nhất so với các phần tử khác. Nó giống như một heap, mà ở đây là heap max, tức là phần tử có độ ưu tiên lớn nhất có thể ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : List

Giới thiệu về list: List trong thư viện STL chính là danh sách liên kết kép: Mỗi phần tử trong list có liên kết đến một phần tử trước nó và một phần tử phía sau nó. Do đó, list có các ưu điểm đó là chèn và loại bỏ phần tử ở bất cứ vị trí nào trong container ... Read More »

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Vector

Giới thiệu về vector: Vector có thể xem như là một mảng động (dynamic array): một mảng có thể thay đổi kích thước. Giống như mảng, vector sử dụng các vùng nhớ liên tiếp để lưu trữ các phần tử, đều đó có nghĩa là các phần tử có thể sử dụng con trỏ để truy cập các phần tử. ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates