Home » Tag Archives: Lập trình C

Tag Archives: Lập trình C

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 4)

V.Con trỏ đối tượng và mảng đối tượng: Các bạn có thể xem lại 3 phần trước ở đây Phần 3, Phần 2 và Phần 1: 1.Con trỏ đối tượng: Là con trỏ trỏ đến 1 đối tượng có kiểu class. Giống như các kiểu con trỏ khác, ta cũng có những thao tác sau: Khai báo con trỏ đối ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 3)

IV. Hàm khởi tạo và hủy bỏ: Các bạn có thể xem lại 2 phần trước ở đây Phần 2, và Phần 1 1. Hàm khởi tạo: Sau khi ta thiết kế và khai báo 1 class. Để sử dụng class này, ta tạo ra các đối tượng kiểu class này để thao tác. Các phần trước, mình nói với ... Read More »

[Lập trình C++] Class trong lập trình C++ (Phần 1)

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về 1 khái niệm mới “class” trong C++ cho các bạn đã quen với lập trình C. Các tài liệu và giáo trình trên mạng cũng nói khá rõ vào nhiều về class nên bài viết này mình chỉ tóm tắt những vấn đề hay và quan trọng theo ý kiến cá ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates