Home » Tag Archives: Mảng

Tag Archives: Mảng

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Mảng

Mảng: Một mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được lưu trữ tại các vùng nhớ liên tiếp nhau. Mỗi phần tử sẽ được xác định bằng một  số thứ tự của nó trong mảng. Số thự từ được đánh số từ 0. Ví dụ: Mảng a có 3 phần tử  kiểu int và ... Read More »

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates