Home » Lập trình » [Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Chuỗi

Chuỗi:

Trong lập trình , chuỗi là một dãy các kí tự.  Chuỗi được diễn tả bằng một dãy các kí tự đặt trong cặp ngoặc kép, ví dụ như “Hello World!”, “localhost”, “Le Thanh Khang”…

Khai báo chuỗi:

Trong C++, chuỗi được định nghĩa sẵn với từ khoá là string .

 Xử lý chuỗi:

C++ xây dựng sẵn các hàm thao tác với chuỗi. Để sử dụng các hàm này, ta khai báo:

Nhập xuất chuỗi:

Để nhập xuất chuỗi, ta dùng các lệnh cin , cout tương tự như các kiểu dữ liệu khác.

Ví dụ: viết chương trình nhập tên người dùng. Sau đó, in ra lời chào.

Thử code ngay!

Lưu ý: Lệnh cin chỉ có thể dùng để nhập chuỗi không có khoảng trắng.

Cụ thể, với chương trình trên, nến bạn nhập vào chuỗi “Ninh Lê” thì kết quả in ra màn hình chỉ là “Ninh” .

Để nhập chuỗi có khoảng trắng, ta dung lệnh getline như sau :

Thử code ngay!

Lấy chiều dài chuỗi:

Ta sử dụng 2 hàm là size() hoặc length() để lấy chiều dài chuỗi.

Ví dụ: viết chương trình nhập tên người dùng, In ra độ dài của tên.

Thử code ngay!

Truy cập một phần tử bất kỳ trong chuỗi:

Chuỗi thực chất là một mảng các phần tử kiểu char. Do đó, ta có thể truy xuất các phần tử trong chuỗi tương tự như truy xuất với mảng thông thường.

Ví dụ: Viết chương trình nhập tên người dùng. Sau đó, in ra các kí tự của tên người dùng trên từng dòng một.

Thử code ngay!

Ghép chuỗi:

Để ghép chuỗi, ta dùng phép toán “+” .

Ví dụ: Viết chương trình nhập lần lượt họ và tên vào 2 chuỗi firstname và lastname khác nhau. Sau đó, ghép 2 chuỗi này vào chuỗi là fullname.

Thử code ngay!

Chèn chuỗi:

Để chèn chuỗi trong C++, ta dùng hàm insert theo cấu trúc sau:

insertpositon  ,  str  ) ;

Trong đó:

position là vị trí cần chèn  ( kiểu int ).

str là chuỗi cần chèn (kiểu string hoặc char) .

Ví dụ: Chèn chuỗi “lap trinh” vào chuỗi “Hoc that de” để tạo thành chuỗi “Hoc lap trinh that de”.

Thử code ngay!

Xoá chuỗi:

Để xoá chuỗi trong C++, ta dùng hàm erase theo cấu trúc sau:

erase ( positon  ,  number  ) ;

Trong đó:

position là vị trí cần xoá  ( kiểu int ).

number là số kí tự cần xoá (kiểu int) .

Ví dụ: Xoá chuỗi “Khong” trong chuỗi “Khong thich hoc lap trinh” để tạo thành chuỗi “thich hoc lap trinh” .

Thử code ngay!

 

 

Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates