Home » Lập trình » [Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Mảng

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Mảng

Mảng:

Một mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được lưu trữ tại các vùng nhớ liên tiếp nhau.

Mỗi phần tử sẽ được xác định bằng một  số thứ tự của nó trong mảng. Số thự từ được đánh số từ 0.

Ví dụ: Mảng a có 3 phần tử  kiểu int và 3 phần tử này được đánh số từ 0 đến 2.

mang 1 chieu trong C

Mảng 1 Chiều:

Khai báo:

Tương tự như khai báo một biến bình thường, một mảng  được khai báo như sau:

datatype arrayName [size];

Trong đó:

datatype: kiểu dữ liệu, ví dụ như int, long, string,…

arrayName: tên của mảng.

size: số lượng phần tử của mảng.

Truy xuất phần tử:

Có 2 cách cơ bản để truy xuất phần tử trong mảng một chiều:

  • array_name[index]: như trong ví dụ trên sẽ là a[0], a[1], a[2],a[3].
  • *(array_name+ index): như trong ví dụ trên sẽ là *(a + 0), *(a + 1), *(a + 2), *(a+3)

Ví dụ: Cho người dùng nhập vào một số tự nhiên n. Tạo danh sách để lưu trữ tên của n sinh viên. Cho người dùng nhập tên của n sinh viên này từ bàn phím. Sau khi đã nhập đầy đủ tên của n sinh viên thì in ra màn hình tên của tất cả các sinh viên trong danh sách.

Thử code ngay!

Mảng Nhiều Chiều

Mảng một chiều chứa tập hợp nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.

Tương tự như thế, mảng nhiều chiều thật chất là một mảng chứa nhiều phần tử,  mà mỗi phần tử lại là một mảng một chiều.

Ví dụ: mảng 2 chiều có kích thước 4 x 3 :

mang 2 chieu trong C

Khai báo:

Trong các loại mảng nhiều chiều, mảng 2 chiều thường được sử dụng nhất.  Để khai báo mảng 2 chiều, ta khai báo:

datatype arrayName [row][column];

Trong đó:

datatype: kiểu dữ liệu, ví dụ như int, long, string,…

arrayName: tên của mảng.

row: số lượng dòng của mảng.

column: số lượng cột của mảng.

Truy xuất phần tử:

Ví dụ, để in giá trị một phần tử của mảng a có vị trí dòng là 3 và vị trí cột là 2 ta dùng lệnh:

Ví dụ: Tạo một ma trận có kích thước 3×2. Cho người dùng nhập vào số tuỳ ý theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Sau đó, hãy in ra các phần tử cũng theo thứ tự trên.
Thử code ngay!
Share
  • Hoan

    Cảm ơn tác giả nhiều nhé, bài viết rất dễ hiểu và dễ nhìn. Trang web cũng thiết kế rất đẹp nữa. Mong các tác giả ngày càng hoàn thiện hơn trang web của mình.

  • hải

    tải file về kiểu j vậy m.n

Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates