Ta sẽ đi đến một số khái niệm cơ bản, cách cài đặt và các IDE để lập trình. R là một ngôn ngữ lập trình,. Sử dụng trong tính toán thống kê. Ngôn ngữ R có thể được sử dụng cho rất nhiều thứ, nó được sử dụng tốt