Birthdates (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/YOUNGCLA/

13380. Birthdates

Mã bài: YOUNGCLA

Viết chương trình tìm người trẻ nhất và già nhất trong lớp.

Input

Dòng 1 chứa số n (1<=n<=100), số người trong lớp.

N dòng sau, mỗi dòng là thông tin 1 người có dạng:

personName dd mm yyyy

Trong đó: personName là tên không quá 15 chữ cái, dd,mm,yyyy lần lượt là ngày, tháng, và năm sinh.

Output

Dòng 1: tên người trẻ nhất

Dòng 2: tên người già nhất

Example

Input:
5
Mickey 1 10 1991
Alice 30 12 1990
Tom 15 8 1993
Jerry 18 9 1990
Garfield 20 9 1990

Output:
Tom
Jerry

 

Giải thuật bài Birthdates:

Do ở đây phải nhập tên các đội nhiều lần liên tục, nên ở đây mình xử lý bằng cách dùng kiểu dữ liệu tự tạo struct (p/s: Bạn nào chưa rõ tìm hiểu thêm nha  🙄 )

 

 

Share
Share