Bài tập Spoj Archive

Tìm dãy số (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT136C/ 14080. Tìm dãy số Mã bài: PTIT136C Cho trước một dãy số dương có N phần tử. Bạn biết trước tổng của bất kì 2 phần tử nào trong dãy số, hãy tìm dãy số ban đầu. Input Dòng đầu tiên là N, số phần tử của dãy số. (2 <= N <=

Gia vị (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMG/ 15526. SUM4 G – Gia vị Mã bài: P134SUMG Tại một nhà hàng truyền thống của Ấn Độ, đầu bếp đang phân vân trong việc chọn gia vị cho món ăn của mình. Nhà hàng này rất nổi tiếng bởi bí quyết gia vị của họ, đặc biệt là vị chua và vị

Sơn cột (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSON/ 9769. Sơn cột Mã bài: BCSON   Trên một nền phẳng đã được chia thành các lưới ô vuông đơn vị gồm mxn ô, người ta đặt chồng khít lên nhau các khối lập phương đơn vị thành những cột. Khối dưới cùng của cột chiếm trọn một ô của lưới. Chiều cao

Lại là số nguyên tố (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPNA/ 9865. Lại là số nguyên tố Mã bài: BCPNA   Bạn có thể biểu diễn 1 số thành tổng của một số số nguyên tố liên tiếp. Ví dụ, số 15 có thể biều diễn thành 3+5+7=15.  Cho số nguyên dương n (1≤n≤100 000) và bạn phải tìm số cách khác nhau biểu

Thanh socola (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P135SUMD/ 15598. SUM5 D – Thanh socola Mã bài: P135SUMD Tí và Tèo thèm ăn socola, vì vậy hai bạn cùng rủ nhau ra tiệm để mua. Các thanh socola gồm N miếng socola nhỏ. Tuy nhiên, ở cửa hàng chỉ còn lại các thanh có số lượng miếng socola nhỏ là bội số

Birthdates (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/YOUNGCLA/ 13380. Birthdates Mã bài: YOUNGCLA Viết chương trình tìm người trẻ nhất và già nhất trong lớp. Input Dòng 1 chứa số n (1<=n<=100), số người trong lớp. N dòng sau, mỗi dòng là thông tin 1 người có dạng: personName dd mm yyyy Trong đó: personName là tên không quá 15 chữ

Giải mã bằng ma trận xoắn ốc (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT124B/ 10984. Giải mã bằng ma trận xoáy ốc Mã bài: PTIT124B Chip và dale đã phát minh ra một phương pháp mã hóa để che giấu các tin nhắn văn bản. Đầu tiên chúng sử dụng 2 số là số hàng (R) và số cột (C) của ma trận. Người gửi sẽ mã

Liệt kê hoán vị (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/ 9807. Liệt kê hoán vị (Cơ bản) Mã bài: BCPERMU Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132

Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/ 9806. Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản) Mã bài: BCSINH Sinh các dãy nhị phân có độ dài n. Input Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9) Output Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển. Example Input: 2

Dãy số 3 (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT125C/ 11036. Dãy số 3 Mã bài: PTIT125C Cho dãy số N (1 <= N <= 1,000,000, N lẻ) phần tử đánh số từ 1 đến N, ban đầu có giá trị là 0. Có tất cả K (1<=K<=25,000) truy vấn, mỗi truy vấn có dạng “A B” sẽ thực hiện tăng các phần
Share