Kiểm tra đồ thị hai phía   Có Ma trận kề của đồ thị lưu trong file văn bản có dạng như sau: Kết quả: Không hai phía. HD:  Đơn đồ thì G=(V,E) được gọi là hai phía nếu như tập đỉnh V của nó có thể phân hoạch thành hai tập X và Y