Lập trình Archive

[Java Web] [Wiki] Sự khác nhau giữa getParameter() và getAttribute() trong JSP và Servlet

Hai phương thức getParameter() và getAttribute() là hai phương thức thường trong việc truyền dữ liệu giữa các file servlet và JSP. Vậy chúng nhau như thế nào ? getParameter(): Phương thức getParameter() trả về một “thông số http resquest” (htttp request parameter). Các “thông số http resquest” chính là những yêu cầu mà phía browser

[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Nhập xuất

Thư viện iostream: Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Để thực hiện các thao tác nhập/xuất, ta phải khai báothư viện iostream bằng lệnh: #include <iostream> Ngoài ra, ta cần khai báo sử dụng namespace std để xuất/nhập trong C++

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Priority Queue

Giới thiệu priority_queue: Priority queue là một loại container adaptor, được thiết kế đặc biệt để phần tử ở đỉnh luôn luôn là phần tử có độ ưu tiên lớn nhất so với các phần tử khác. Nó giống như một heap, mà ở đây là heap max, tức là phần tử có độ ưu

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Queue

Giới thiệu về queue: Queue(hàng đợi) là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First- in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiển ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách. Trong queue, có

[Tutorial] Thư viện STL trong lập trình C++: Stack

Giới thiệu về stack: Stack hay còn gọi là ngăn xếp, là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu LIFO (Last in first – out) (vào sau ra trước), tức là một kiểu danh sách (list) mà việc bổ sung và loại bỏ một phần tử được thực hiển ở cuối

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : List

Giới thiệu về list: List trong thư viện STL chính là danh sách liên kết kép: Mỗi phần tử trong list có liên kết đến một phần tử trước nó và một phần tử phía sau nó. Do đó, list có các ưu điểm đó là chèn và loại bỏ phần tử ở bất cứ

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Deque

Giới thiệu về deque: Deque (thuờng được phát âm giống như “deck”) là từ viết tắt của double-ended queue (hàng đợi hai đầu). deque tương tự như vector nhưng ta có thể thao tác thêm hoặc loại phần tử ở cả hai đầu của danh sách. Deque có các ưu điểm như: Các phần tử có

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Vector

Giới thiệu về vector: Vector có thể xem như là một mảng động (dynamic array): một mảng có thể thay đổi kích thước. Giống như mảng, vector sử dụng các vùng nhớ liên tiếp để lưu trữ các phần tử, đều đó có nghĩa là các phần tử có thể sử dụng con trỏ để

[Tutorial] Thư viện STL trong C++: Iterator

Giới thiệu Iterator: Iterator được hiểu đơn giản là con trỏ dùng để truy xuất đến các container trong thư viện STL. Ở bài viết bài, ta chỉ tập trung vào giới thiệu các khai báo iterator, còn các dùng cụ thể của nó còn phụ thuộc vào các container khác nhau, dó đó, ta

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm sâu lặp

Nên xem trước Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu Thuật toán tìm kiếm sâu lặp:  Thuật toán tìm kiếm sâu lặp (Depth Deepening Search) là cải tiến của thuật toán tìm kiếm theo độ sâu (DFS). Như ta đã biết ở thuật toán DFS, nếu gặp bài toán có nhánh vô hạn, thì DFS
Share