Java Web Development Archive

[Java Web][Wiki] Mô hình 3 lớp (MVC) trong lập trình web với Java

Mô hình 3 lớp MVC được sử dụng như tiêu chuẩn trong việc thiết kế và lập trình web. Vậy mô hình 3 lớp là gì ? Mô hình này có đặc điểm gì so với các mô hình khác? Mô hình 1 lớp: Cấu trúc: bao gồm các file được viết bằng HTML,CSS, Javascript,JSP. Chức

[Spring Tutorial] Bài 1: Tổng quan về Spring Framework

Spring là gì? Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Spring có thể dùng để lập trình Java cho Desktop Application và Web Application. Trong loạt bài viết này, chúng ta chỉ tìm hiểu

[Java Web] [Wiki] Sự khác nhau giữa getParameter() và getAttribute() trong JSP và Servlet

Hai phương thức getParameter() và getAttribute() là hai phương thức thường trong việc truyền dữ liệu giữa các file servlet và JSP. Vậy chúng nhau như thế nào ? getParameter(): Phương thức getParameter() trả về một “thông số http resquest” (htttp request parameter). Các “thông số http resquest” chính là những yêu cầu mà phía browser
Share