LẬP TRÌNH Archive

[Lập trình C/C++] Bài 8 – Biến con trỏ – con trỏ cơ bản

– Trong lập trình thì khái niệm con trỏ chỉ tồn tại ở ngôn ngữ lập trình C/C++. Con trỏ được xem như là 1 niềm kiêu hãnh và tự hào của ngôn ngữ lập trình C/C++. Con trỏ có lẽ là 1 khái niệm không hề khó khăn để có thể hiểu được nó,

[Lập trình C/C++] Bài 7.1 – Các kĩ thuật mảng 1 chiều

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. – Nếu các bạn đang xem bài viết này của mình, thì mình tin rằng các bạn đã được tiếp xúc qua các khái niệm cơ

[Lập trình C/C++] Bài 7 – Mảng 1 chiều – Cấp phát bộ nhớ tĩnh

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ – Chương trình của chúng ta cần lưu trữ 3 số nguyên ? ==> Khai báo 3 biến số nguyên là a,

[Lập trình C/C++] Bài 6 – Cấu trúc hàm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ TẠI SAO PHẢI CẦN HỌC KIẾN THỨC HÀM VÀ CÀI ĐẶT CODE CỦA MÌNH BẰNG HÀM ?   Đặt vấn đề Nhập

[Lập trình C/C++] Bài 5 – Các cấu trúc lặp for – while – do while trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.   I. LỜI MỞ ĐẦU – Một trong những cấu trúc quan trọng của lập trình cấu trúc là các câu lệnh cho phép lặp nhiều

[Lập trình C/C++] Bài 4 – Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN ( if ) 1. Cấu trúc điều kiện (if) thiếu Ví dụ thực tế: Nếu chiều nay trời mưa, Tâm sẽ

[Lập trình C/C++] Bài 2 – Các toán tử cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý Dấu  //   <=> comment ghi chú, giải thích Dấu ;    <=> kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.  I. Toán tử gán ( = ) –  Toán tử gán – dùng để gán một giá trị bất kì cho một biến. VD_1: [crayon-5e813b5c285b0532236507/] – Vế trái

[Lập trình C/C++] Bài 1 – Các kiểu dữ liệu cơ sở – biến và hằng trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Một số lưu ý: Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi. I. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ – Trong ngôn ngữ lập trình C/C++ gồm có 4 kiểu dữ liệu cơ sở do ngôn ngữ lâp

Toán rời rạc: Kiểm tra đồ thị hai phía hay không?

Kiểm tra đồ thị hai phía   Có Ma trận kề của đồ thị lưu trong file văn bản có dạng như sau: Kết quả: Không hai phía. HD:  Đơn đồ thì G=(V,E) được gọi là hai phía nếu như tập đỉnh V của nó có thể phân hoạch thành hai tập X và Y

Bài toán người du lịch

BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và m tuyến đường giao thông hai chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi bảng C cấp nxn, ở đây C[i, j] = C[j, i] = Chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phối
Share