Link bài tập :http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127G/ 11284. Tách số Mã bài: PTIT127G Cho đoạn văn có N dòng, mỗi dòng chỉ chứa các chữ số và chữ cái in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số trong đoạn văn và in chúng ra thành một dãy số