Quay lui Archive

Bài toán xếp hậu (Backtracking)

Bài toán xếp hậu: Xét bàn cờ tổng quát kích thước nxn. Một quân hậu trên bàn cờ có thể ăn được các quân khác nằm tại các ô cùng hàng, cùng cột, hoặc cùng đường chéo. Hãy tìm cách xếp n quân hậu trên bàn cờ sao cho không quân nào ăn quân nào.

Bài toán phân tích số

Bài toán phân tích số: Cho một số nguyên dương n<=30, hãy tìm tất cả cách phân tích số n thành tổng của các số nguyên dương, các cách phân tích là hoán vị của nhau chỉ tính là 1 cách. Cách làm Bài toán phân tích số:  Dùng 1 mảng t[i] để lưu tổng

Liệt kê các chỉnh hợp không lặp chập m của n phần tử

Gần tương tự bài Liệt kê các hoán vị, các bạn có thể tham khảo ở các bài trước. Code tham khảo liệt kê các chỉnh hợp không lặp:  [crayon-5e8144ba190b7445409304/]  

Liệt kê tổ hợp

HD: Để liệt kê các tập con k phần tử của tập S = {1,2,…,n} ta có thể đưa về liệt kê các cấu hình x[1…n], ở đây các x[i] thuộc S và x[1] < x[2] < … < x[m]. Ta có nhận xét như sau:   x[m] <= n x[m-1] <= x[m]-1 <= n-1

Liệt kê hoán vị (PP quay lui)

Bài tập: Liệt kê hoán vị của {1,2,…,n} HD: Đáp số có dạng (x1,x2,…,x n). Khả năng của xi là 1,2,…,n Chấp nhận khả năng j của xi: chỉ chấp nhận khi chưa được sử dụng (xi khác x1,…,xi-1). Để theo dõi j sử dụng hay chưa ta dùng một mảng b: b[j]=false là chưa sử

Liệt kê dãy nhị phân (PP quay lui)

Đề bài : Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n. HD: Đáp số có dạng (x1,x2,…,x n). Khả năng của xi là 0,1. Chấp nhận khả năng j của xi: luôn chấp nhận. Xác định xi theo j: xi=j. Ghi nhận 1 đáp số: xuất dãy xi. Code tham khảo:  [crayon-5e8144ba1a368137833947/]      

Thuật toán Quay lui (Backtracking Algorithms)

Ý tưởng: G/s đáp số của bài toán là một bộ có n thành phần (x1,x2,…,xn) và g/s đã xác định được i-1 thành phần x1,x2,…,xi-1. Để xác định xi, ta xét tất cả các khả năng có thể của xi, đánh số các khả năng này là 1,…,ni. Với mỗi khả năng j của xi ta kiểm
Share