Sinh Archive

Liệt kê hoán vị (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/ 9807. Liệt kê hoán vị (Cơ bản) Mã bài: BCPERMU Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132

Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/ 9806. Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản) Mã bài: BCSINH Sinh các dãy nhị phân có độ dài n. Input Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9) Output Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển. Example Input: 2

Thuật toán sinh (Basic)

Ý tưởng: Xây dựng một thứ tự trên tập các cấu hình cần liệt kê và suy ra cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng. Xây dựng thuật toán sinh cấu hình thứ i từ cấu hình thứ i-1 (gọi là thuật toán sinh cấu hình kế tiếp) Từ thuật toán sinh và biết
Share