Wiki Archive

[Java Web][Wiki] Mô hình 3 lớp (MVC) trong lập trình web với Java

Mô hình 3 lớp MVC được sử dụng như tiêu chuẩn trong việc thiết kế và lập trình web. Vậy mô hình 3 lớp là gì ? Mô hình này có đặc điểm gì so với các mô hình khác? Mô hình 1 lớp: Cấu trúc: bao gồm các file được viết bằng HTML,CSS, Javascript,JSP. Chức

[Java Web] [Wiki] Sự khác nhau giữa getParameter() và getAttribute() trong JSP và Servlet

Hai phương thức getParameter() và getAttribute() là hai phương thức thường trong việc truyền dữ liệu giữa các file servlet và JSP. Vậy chúng nhau như thế nào ? getParameter(): Phương thức getParameter() trả về một “thông số http resquest” (htttp request parameter). Các “thông số http resquest” chính là những yêu cầu mà phía browser
Share