Home » Lập trình » [HTML Tutorial] Bài 2: Cấu trúc cơ bản của HTML

[HTML Tutorial] Bài 2: Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML:

Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần:
<!DOCTYPE>: Phần khai báo chuẩn của html.
<head></head>: Phần khai báo ban đầu, bao gồm các khai báo về tiêu đề (title), các file import vào trang web như css, javascript…
<body></body>: Phần chứa nội dung trang web, bao gồm các thẻ hiển thị nội dung trang web.

Ví dụ:

HTML-Bai-2-Cau-Truc-Co-Ban-Cua-HTML-Anh-01

Trong ví dụ trên ta thấy:

Thẻ <!DOCTYPE html>  : Khai báo chuẩn html là html 5 ( chuẩn mới nhất hiện nay)

Các thẻ html sẽ được bao quanh bởi hai thẻ <html></html> . Trong đó, thẻ <html> là thẻ mở và thẻ </html> là thẻ đóng ( để ý thì thấy thẻ đóng có thêm dấu slash ‘/’ ). Trong hai thẻ <html> và </html> có thể thấy có thêm 2 thẻ chính nữa là <head>…</head><body>….</body>

Thẻ <meta charset=”utf-8″>: Dùng thẻ meta khai báo charset để hiện thị được Tiếng Việt có dấu.

 

 

 

 

Share
Share
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates