[Lập trình C/C++] Bài 3 – Nhập – Xuất trong ngôn ngữ lập trình C++

Một số lưu ý:

Dấu  //  dùng để comment ghi chú, giải thích

Dấu ;   dùng để kết thúc câu lệnh, luôn luôn có nếu không sẽ bị lỗi.

I. MỞ ĐẦU

Giao tiếp với console.

Console là giao diện cơ bản của máy tính. Bàn phím là thiết bị vào cơ bản,  còn màn hình là thiết bị ra cơ bản.
– Trong thư viện iostream của C++, các thao tác vào ra cơ bản của một chương trình được hỗ trợ bởi hai dòng dữ liệu :

+ cin để nhập dữ liệu từ bàn phím

+ cout để xuất ra thông báo, dữ liệu ra màn hình console.

– Thông thường cout được gán với màn hình,  còn cin được gán với bàn phím.
– Sử dụng hai dòng dữ liệu này bạn sẽ có thể giao tiếp với người sử dụng, vì bạn có thể hiển thị các thông báo lên màn hình cũng như nhận dữ liệu từ bàn phím.

Chú ý:

– Để có thể sử dụng được 2 toán tử dòng là cout (xuất)  và cin  (nhập từ bàn phím) thì trước tiên bạn cần phải #include vào đầu chương trình thư viện iostream và khai báo using namespace std;

 

– Thực chất thì dòng  using namespace std;  nhằm mục đích giản lược việc truy cập sử dụng cin và cout. Nếu không có dòng này thì phải ghi là std::cin(thay cho cin), std::cout(thay cho cout) trong các dòng lệnh có sử dụng 2 đối tượng này.

II. XUẤT DỮ LIỆU RA CONSOLE( cout )

– Dòng cout được sử dụng với toán tử quá tải  <<  (overloaded – bạn sẽ hiểu rõ hơn về thuật ngữ này trong phần lập trình hướng đối tượng).

– Đối tượng cout: đối tượng hỗ trợ xuất dữ liệu lên thiết bị xuất chuẩn (mặc định là xuất ra màn hình console)

– Toán tử xuất (insertion operator, cũng gọi là toán tử chèn), kí hiệu <<, dùng để xuất thông báo hay dữ liệu ra màn hình console.

Ví dụ 1:

 

1

cout << “HELLO WORLD”;     // Hiển thị HELLO WORLD lên màn hình

Ví dụ 2:

2

 

 

cout << 120;    // Hiển thị số 120 lên màn hình

Ví dụ 3:

3

cout << x;       // Hiển thị nội dung biến x lên màn hình

–  Chú ý rằng ở  ví dụ 1  chúng ta sử dụng dấu ngoặc kép  ” “ vì đó là một chuỗi kí tự. Khi chúng ta muốn sử dụng các hằng xâu kí tự ta phải đặt chúng trong cặp dấu ngoặc kép ” “ để chúng có thể được phân biệt với các biến. Ví dụ, hai lệnh sau đây là hoàn toàn khác nhau:
cout << “Hello”;    // Hiển thị thông báo Hello lên màn hình
cout << Hello;      // Hiển thị nội dung – giá trị của biến Hello lên màn hình

–  Toán tử chèn (<<) có thể được sử dụng nhiều lần trong một câu lệnh

cout <<  “Toi la ” <<  ” 1 lap trinh vien”;

III. NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM( cin )

– Đối tượng cin: đối tượng hỗ trợ đọc dữ liệu từ thiết bị nhập chuẩn (mặc định là nhập từ bàn phím).

– Toán tử nhập (extraction operator, cũng gọi là toán tử trích), kí hiệu là >>, dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím

– Thao tác vào chuẩn trong C++ được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử đã quá tải >> với dòng cin. Theo sau toán tử này là biến sẽ lưu trữ dữ liệu được đọc vào. Ví dụ:

 

 

khai báo biến age có kiểu int và đợi nhập dữ liệu từ cin (bàn phím) để lưu trữ nó trong biến kiểu nguyên này.

– cin chỉ bắt đầu xử lý dữ liệu nhập từ bàn phím sau khi phím Enter được gõ. Vì vậy dù bạn chỉ nhập một kí tự từ bàn phím thì cin vẫn sẽ kiên nhẫn chờ cho đến khi bạn gõ phím Enter.

Ví dụ :

1

Dấu nháy <=> chương trình đang chờ chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím

2

Trong quá trình nhập dữ liệu từ bàn phím thì chương trình vẫn chờ bạn cho đến khi bạn nhấn phím ENTER  <=> kết thúc quá trình nhập dữ liệu từ bàn phím.

3

Sau khi nhấn phím ENTER thì kết thúc quá trình nhập dữ liệu từ bàn phím. Xuất ra màn hình giá trị vừa nhập từ bàn phím.

Lưu ý:

– Người sử dụng chương trình có thể là một trong những nguyên nhân gây ra lỗi trong một chương trình đơn giản sử dụng cin (như chương trình trên). Trong khi bạn muốn nhận một số nguyên thì người sử dụng lại nhập vào tên của họ (là một xâu kí tự). Kết quả là chương trình sẽ chạy sai vì đó không phải là những gì mà chương trình mong đợi từ người dùng. Bởi vậy khi bạn sử dụng dữ liệu nhập vào từ cin bạn phải tin chắc rằng người dùng sẽ hoàn toàn hợp tác và rằng anh ta sẽ không nhập tên của mình khi chương trình yêu cầu nhập số nguyên. Sau này, khi nghiên cứu việc sử dụng các xâu kí tự chúng ta sẽ xem xét các giải pháp khả thi để giải quyết các lỗi loại này.
– Bạn có thể dùng cin để nhập một lúc nhiều dữ liệu từ người dùng:

tương đương với

 

– Trong cả hai trường hợp người sử dụng phải cung cấp hai dữ liệu, một cho biến a và một cho biến b và được ngăn cách bởi một dấu trống hợp lệ: một dấu cách, dấu tab hay kí tự xuống dòng.

Ví dụ:

1

Sau khi nhập dữ liệu cho biến a thì dấu nháy chờ chúng ta nhập tiếp dữ liệu cho biến b

2

Sau khi nhập dữ liệu cho biến a b , nhấn phím ENTER kết thúc quá trình nhập dữ liệu cho 2 biến nguyên

Lời kết luận từ tác giả:

– Đây là tài liệu dùng để học và tham khảo.

– Trong quá trình biên soạn bộ tài liệu có:

+ Tham khảo 1 số nguồn tài liệu(google search, ebook, sách chuyên ngành…).

+ Kiến thức – kinh nghiệm cá nhân của tôi.

– Có thể còn 1 số lỗi sai sót – sẽ luôn cập nhật phiên bản mới.

– Mong nhận được sự đóng góp và phản hồi tích cực từ các bạn đọc. Chân thành cảm ơn.

 

Link download file PDF: Here

Share
Share