Liệt kê dãy nhị phân (PP quay lui)

Đề bài : Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n.

HD:

  • Đáp số có dạng (x1,x2,…,x n). Khả năng của xi là 0,1.
  • Chấp nhận khả năng j của xi: luôn chấp nhận.
  • Xác định xtheo j: xi=j.
  • Ghi nhận 1 đáp số: xuất dãy xi.

Code tham khảo: 

 

 

 

Share
Share