Liệt kê hoán vị (PP quay lui)

Bài tập: Liệt kê hoán vị của {1,2,…,n}

HD:

  • Đáp số có dạng (x1,x2,…,x n). Khả năng của xi là 1,2,…,n
  • Chấp nhận khả năng j của xi: chỉ chấp nhận khi chưa được sử dụng (xi khác x1,…,xi-1). Để theo dõi j sử dụng hay chưa ta dùng một mảng b: b[j]=false là chưa sử dụng j.
  • Xác nhận xi theo j: xi=j.
  • Ghi nhận 1 đáp số : xuất dãy xi.

Code tham khảo liệt kê hoán vị:

 

Share
Share