Liệt kê dãy nhị phân (PP quay lui)

Đề bài : Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n. HD: Đáp số có dạng (x1,x2,…,x n). Khả năng của xi là 0,1. Chấp nhận khả năng j của xi: luôn chấp nhận. Xác định xi theo j: xi=j. Ghi nhận 1 đáp số: xuất dãy xi. Code tham khảo:  [crayon-5dac0aadd1f42131129846/]      

Thuật toán Quay lui (Backtracking Algorithms)

Ý tưởng: G/s đáp số của bài toán là một bộ có n thành phần (x1,x2,…,xn) và g/s đã xác định được i-1 thành phần x1,x2,…,xi-1. Để xác định xi, ta xét tất cả các khả năng có thể của xi, đánh số các khả năng này là 1,…,ni. Với mỗi khả năng j của xi ta kiểm

Liệt kê hoán vị (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/ 9807. Liệt kê hoán vị (Cơ bản) Mã bài: BCPERMU Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132

Liệt kê dãy nhị phân có độ dài n (PP Sinh)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/ 9806. Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản) Mã bài: BCSINH Sinh các dãy nhị phân có độ dài n. Input Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9) Output Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển. Example Input: 2

Dãy số 3 (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT125C/ 11036. Dãy số 3 Mã bài: PTIT125C Cho dãy số N (1 <= N <= 1,000,000, N lẻ) phần tử đánh số từ 1 đến N, ban đầu có giá trị là 0. Có tất cả K (1<=K<=25,000) truy vấn, mỗi truy vấn có dạng “A B” sẽ thực hiện tăng các phần

Sàng nguyên tố (Spoj)

Link bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMF/ 15525. SUM4 F – Sàng nguyên tố Mã bài: P134SUMF Tí và Tèo đang cùng nhau học về sàng nguyên tố Eratosthenes. Thuật toán sàng nguyên tố để tìm các số nguyên tố từ 2 tới N như sau: 1. Viết tất cả các số nguyên từ 2 tới N theo đúng thứ

Thuật toán sinh (Basic)

Ý tưởng: Xây dựng một thứ tự trên tập các cấu hình cần liệt kê và suy ra cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng. Xây dựng thuật toán sinh cấu hình thứ i từ cấu hình thứ i-1 (gọi là thuật toán sinh cấu hình kế tiếp) Từ thuật toán sinh và biết

Số may mắn thứ K (Spoj)

Link bài : http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSRETAN/ Số may mắn thứ k   Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng

Ma trận xoáy ốc (Spoj)

Link bài tập: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/ 9773. Ma trận xoáy ốc Mã bài: BCACM11B Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:  1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20

Tách số (Spoj)

Link bài tập :http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127G/ 11284. Tách số Mã bài: PTIT127G Cho đoạn văn có N dòng, mỗi dòng chỉ chứa các chữ số và chữ cái in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số trong đoạn văn và in chúng ra thành một dãy số
Share