[Java Web] [Wiki] Sự khác nhau giữa getParameter() và getAttribute() trong JSP và Servlet

Hai phương thức getParameter() và getAttribute() là hai phương thức thường trong việc truyền dữ liệu giữa các file servlet và JSP. Vậy chúng nhau như thế nào ?

getParameter():

Phương thức getParameter() trả về một “thông số http resquest” (htttp request parameter). Các “thông số http resquest” chính là những yêu cầu mà phía browser của người dùng gửi đến server.

Các giá trị của các “thông số http resquest” thường được thể hiện trên URL nếu dùng phương thức GET để gửi dữ liệu. Ví dụ: https://motoo.in/?username=Vani&password=1234 , dùng để gửi giá trị của 2 biến: biến username với giá trị là Vani và biến password là 1234.

Phương thức getParameter() chỉ trả về một đối tượng String.

getAttribute():

Phương thức getAttribute() chỉ được cho phía server.

Với phương thức getAttribute(), bạn có thể thêm các giá trị của các thuộc tính (attribute) trong một request duy nhất. Với phương thức này, bạn có thể thiết lập giá trị các thuộc tính ở file Servlet và đọc chúng tại file JSP.

Một thuộc tính (attribute) là một biến phía server bao gồm:
○ application.
○ ression.
○ request.
○ page

Phương thức getAttribute() trả về bất kì đối tượng nào, không chỉ String.

 

Share
Share