Algorithm Archive

[Algorithm] Thuật toán quay lui liệt kê tổ hợp chập k của n phần tử

Tổ hợp là gì ? Tổ hợp chập k các phần tử của A () là một tâp con k phần tử (0<=k<=n) của tập A. Ví dụ: với  k = 3 , n =4, ta có các tổ hợp sau: (1,2,3) (1,2,4) (1,3,4) , (1,2,4). Trong toán học, công tính số tổ hợp là

[Algorithm] Thuật toán sinh tổ hợp lặp chập k của n phần tử

Tổ hợp lặp là gì ? Chúng ta cần phân biệt giữa tổ hợp lặp với tổ hợp thông thường (tổ hợp không lặp). Tổ hợp lặp:  Mỗi cách chọn ra k vật từ n loại vật khác nhau (trong đó mỗi loại vật có thể được chọn lại nhiều lần) được gọi là tổ hợp lặp
Share