Thư viện iostream: Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Để thực hiện các thao tác nhập/xuất, ta phải khai báothư viện iostream bằng lệnh: #include <iostream> Ngoài ra, ta cần khai báo sử dụng namespace std để xuất/nhập trong C++