STL Archive

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Priority Queue

Giới thiệu priority_queue: Priority queue là một loại container adaptor, được thiết kế đặc biệt để phần tử ở đỉnh luôn luôn là phần tử có độ ưu tiên lớn nhất so với các phần tử khác. Nó giống như một heap, mà ở đây là heap max, tức là phần tử có độ ưu

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Queue

Giới thiệu về queue: Queue(hàng đợi) là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First- in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiển ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách. Trong queue, có

[Tutorial] Thư viện STL trong lập trình C++: Stack

Giới thiệu về stack: Stack hay còn gọi là ngăn xếp, là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu LIFO (Last in first – out) (vào sau ra trước), tức là một kiểu danh sách (list) mà việc bổ sung và loại bỏ một phần tử được thực hiển ở cuối

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : List

Giới thiệu về list: List trong thư viện STL chính là danh sách liên kết kép: Mỗi phần tử trong list có liên kết đến một phần tử trước nó và một phần tử phía sau nó. Do đó, list có các ưu điểm đó là chèn và loại bỏ phần tử ở bất cứ

[Tutorial] Thư viện STL trong C++ : Vector

Giới thiệu về vector: Vector có thể xem như là một mảng động (dynamic array): một mảng có thể thay đổi kích thước. Giống như mảng, vector sử dụng các vùng nhớ liên tiếp để lưu trữ các phần tử, đều đó có nghĩa là các phần tử có thể sử dụng con trỏ để

[Tutorial] Thư viện STL trong C++: Iterator

Giới thiệu Iterator: Iterator được hiểu đơn giản là con trỏ dùng để truy xuất đến các container trong thư viện STL. Ở bài viết bài, ta chỉ tập trung vào giới thiệu các khai báo iterator, còn các dùng cụ thể của nó còn phụ thuộc vào các container khác nhau, dó đó, ta
Share