Thuật toán tìm kiếm Archive

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm sâu lặp

Nên xem trước Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu Thuật toán tìm kiếm sâu lặp:  Thuật toán tìm kiếm sâu lặp (Depth Deepening Search) là cải tiến của thuật toán tìm kiếm theo độ sâu (DFS). Như ta đã biết ở thuật toán DFS, nếu gặp bài toán có nhánh vô hạn, thì DFS

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu

Nên tham khảo trước Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search -DFS)  tương tự như thuật toán tìm kiếm theo bề rộng, chỉ có một điều khác là trong thuật toán tìm kiếm theo bề rộng (Breath First

[Thuật toán] Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng

Nên tham khảo trước Khái quát về các thuật toán tìm kiếm Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng: Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth First Search) là một trong ba thuật toán tìm kiếm mù (tìm kiếm không có thông tin). Ý tưởng về thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng: Tại một đỉnh
Share