Giới thiệu về queue: Queue(hàng đợi) là một loại container, được thiết kế để hoạt động theo kiểu FIFO (First- in first – out) (vào trước ra trước), tức là một kiểu danh sách mà việc bổ sung được thực hiển ở cuối danh sách và loại bỏ ở đầu danh sách. Trong queue, có