Thuật toán sinh (Basic)

Ý tưởng:

  • Xây dựng một thứ tự trên tập các cấu hình cần liệt kê và suy ra cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng.
  • Xây dựng thuật toán sinh cấu hình thứ i từ cấu hình thứ i-1 (gọi là thuật toán sinh cấu hình kế tiếp)

Từ thuật toán sinh và biết cấu hình 1 sẽ tìm được cấu hình 2, biết cấu hình 2 lại theo thuật toán sinh tìm được cấu hình 3, …lặp lại cho tới khi tìm được cấu hình cuối cùng thì dừng.

Nhận xét:

Các bài toán liệt kê cấu hình chỉ áp dụng được thuật toán sinh khi ta xây dựng được một “thứ tự” trên tập các cấu hình cần liệt kê và xây dựng được thuật toán “sinh cấu hình kế tiếp”.

Dạng tổng quát của thuật toán

 

Share
Share