[Tutorial] Lập trình C++ cơ bản: Nhập xuất

Thư viện iostream:

Thư viện <iostream> trong C++ cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu. Để thực hiện các thao tác nhập/xuất, ta phải khai báothư viện iostream bằng lệnh:

#include <iostream>

Ngoài ra, ta cần khai báo sử dụng namespace std để xuất/nhập trong C++ bằng lệnh:

using namespace std;

cout

cout dùng để xuất một biểu thức ra màn hình, ta thực hiện như sau:

cout << expression;

Ngoài ta, để xuất một dãy các biểu thức bằng cách sử dụng nhiều toán tử << trên cùng một hàm cout:

cout << expression_1 << expression_2 << … << expression_n;

Để xuống dòng, ta có thể dùng 2 lệnh sau:

Ví dụ: Viết chương trình in chuỗi “Hello World” ra màn hình.

[button color=”red” size=”medium” link=”http://cpp.sh/94og” icon=”” target=”false”]Thử code ngay![/button]

cin

cin dùng để nhập dữ liệu cho các biến từ bàn phím hoặc file.  Để nhập một giá trị vào một biến, ta thực hiện theo cú pháp như sau:

cin >> variable;

Khi đó chương trình sẽ dừng lại và chờ đợi người sử dụng nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

Nếu cần nhập liên tục dữ liệu cho nhiều biến, ta có thể sử dụng toán tử >> liên tục trên cùng một hàm cin:

cin >> variable_1 >> variable_2 >> … >> variable_n;

Khi đó, các biến sẽ được phân cách bằng một ký tự trắng (white space characters). White space character bao gồm: ký tự khoảng trắng (ASCII code = 32), ký tự tab (‘\t’) và ký tự xuống dòng (‘\n’).

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một số int n, in giá trị n ra màn hình.

[button color=”red” size=”medium” link=”http://cpp.sh/95bq” icon=”” target=”false”]Thử code ngay![/button]

Share
Share